Řád volnočasových akcí (táborový řád)

platný na akcích Duhy ARNIKA Krnov

 

Cílem akcí Duhy ARNIKA je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných kamarádů. Všichni účastníci těchto akcí jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování tohoto řádu může být každý účastník z akce vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.

Před odjezdem zákonný zástupce dítěte poučí své dítě o bezpečnosti a chování při akci.

Z akcí bývá pořizován a zveřejňováním obrazových a zvukových materiál. Každý účastník, resp. jeho zákonný zástupce, přihlášením na akci dává souhlas a pořizováním a zveřejňováním takovéhoto materiálu.

 

Každý účastník:

 • se chová k ostatním čestně a kamarádsky.
 • se po celou dobu konání akce řídí pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích.
 • provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.
 • se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru akce a to ani do nejbližšího okolí.
 • je povinen udržovat svůj stan, chatku, pokoj, tábořiště a okolí v čistotě.
 • dbá na svou osobní hygienu.
 • chrání přírodu živou i neživou.
 • dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.
 • se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.
 • šetří zařízení příslušné akce.
 • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho oddílový vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět svému oddílovému vedoucímu.
 • nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému oddílovému vedoucímu.
 • nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.
 • si uloží peníze a jiné cennosti do trezorku u hospodáře akce. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. Taková ztráta ani nebude prošetřována.
 • při vycházce do okolí, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje dobrou pověst Duhy ARNIKA Krnov.

 

Každý účastník dodržuje:

 • zákaz konzumace hub a zmrzliny.
 • zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin ve stanu, chatce, či pokoji.
 • zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.
 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být i okamžitě vyloučen z tábora.
 • zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň je povoleno jen v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.
 • zákaz navštěvování cizí stany a pokoje, zvláště po večerce. Do všech stanů a pokojů mají povolen přístup jen vedoucí.
 • zákaz vstupu do kuchyně. Při přípravě stravy v kuchyni smí pracovat pouze určená služba.
 • zákaz užívání a přechovávání nelegálních drog a omamných látek (alkohol, tabák, konopí apod.). Přihlášením dítěte na akci Duhy Arnika dávají zákonní zástupci dítěte souhlas k prohlídce osobních věcí dítěte, zvláště v případě podezření na výskyt či přechovávání nelegální drogy. V případě podezření na užití nelegální drogy (alkohol, tabák, konopí apod.) dítětem, dávají jeho zákonní zástupci souhlas k lékařskému (resp. policejnímu) vyšetření dítěte, příp. i k léčení a zároveň souhlas k odebrání a likvidaci těchto látek.

 

Návštěvy na akci:

 • jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího akce. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího nemá žádná návštěva (ani rodiče) do prostoru akce přístup.

 

 

Je dobré vědět, kde děti tráví svůj volný čas.

 

 

ZPĚT

Copyright (c) 2001 - 2006 Duha Arnika Krnov